Close

Všeobecné obchodné podmienky

PLATNÉ A ÚČINNÉ OD 10.10.2019

 1. DEFINICIE A VÝKLAD NIEKTORÝCH POJMOV
 1. Zákazník je obchodná Spoločnosť alebo fyzická osoba - podnikateľ, ktorá si zakúpila a/alebo používa Tovar a/alebo Softwarový produkt a/alebo Služby Spoločnosti. Pre vylúčenie všetkých pochybností platí, že každá osoba identifikujúca sa voči Spoločnosti pod svojim IČO sa považuje za podnikateľa v zmysle § 2 Obchodného zákonníka.
 2. Spoločnosť je obchodná spoločnosť MARKEETA Slovensko s.r.o., IČO: 52346277, Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava.
 3. Softwarový produkt je súbor softwarového vybavenia zahŕňajúci software Spoločnosti a tiež všetky doterajšie aktualizácie a doplnky, ktoré boli Spoločnosťou Zákazníkovi poskytnuté k pôvodnému Softwarovému produktu. Softwarový produkt nie je predmetom kúpy, poskytované je výlučne iba právo k jeho používaniu – licencia.
 4. Tovar je akýkoľvek hardware dodaný Spoločnosťou Zákazníkovi.
 5. Služby sú služby poskytované Spoločnosťou v súvislosti s Tovarom, alebo so Softwarovým produktom.
 6. Produkt je súhrnný pojem pre Softwarový produkt, Tovar a Služby Spoločnosti.
 7. Balíček je súhrnný pojem pro Softwarový produkt s danou úrovňou funkcionalít a Služieb, ktoré Spoločnosť poskytuje Zákazníkovi v súvislosti s používaním Softwarového produktu alebo Tovaru, na ktorom je Softwarový produkt používaný. Špecifikácia jednotlivých Balíčkov, t.j. funkcie konkrétneho variantu Softwarového produktu a aké Služby budú Zákazníkovi zo strany Spoločnosti poskytované v prípade uzatvorenia Licenčnej zmluvy, je uvedená na webových stránkach www.markeeta.sk.
 8. Odmena je odmena za používanie Balíčkov Zákazníkom plynúca z uzatvorenej Licenčnej zmluvy.
 9. Zmluva je zmluva uzatvorená medzi Spoločnosťou a Zákazníkom upravujúca práva a povinnosti zmluvných strán vzniknutých v súvislosti s dodávkou a používaním Produktov. Zmluvou sa vždy rozumie Kúpna zmluva a / alebo Licenčná zmluva.
 10. Kúpna zmluva je zmluva uzatvorená medzi Spoločnosťou a Zákazníkom upravujúca práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti dodávkou Tovaru.
 11. Licenčná zmluva a zmluva o poskytovaní služieb (ďalej len „Licenčná zmluva“) je zmluva uzatvorená medzi Spoločnosťou a Zákazníkom, na základe ktorej je Zákazníkovi poskytnuté právo používať Balíček.
 12. Obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) sú obchodné podmienky, ktoré sa v zmysle § 273 a nasl. Obchodného zákonníka stávajú neoddeliteľnou súčasťou akejkoľvek Zmluvy uzatvorenej medzi Spoločnosťou a Zákazníkom na dodávku Produktov a upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vzniknutých v súvislosti s dodávkou a používaním Produktov.
 13. Zmluvnými stranami sú Spoločnosť na strane jednej a Zákazník na strane druhej.

 1. UZATVORENIE KÚPNEJ ZMLUVY A DODANIE TOVARU
 1. Na základe Kúpnej zmluvy sa Spoločnosť zaväzuje odovzdať Zákazníkovi Tovar a umožniť mu nadobudnúť vlastnícke právo k nemu a Zákazník sa zaväzuje, že Tovar prevezme a zaplatí za neho Spoločnosti kúpnu cenu za podmienok uvedených v článku 4 týchto VOP. Zmluvné strany vylučujú aplikáciu ustanovení § 450 ods. 3 Obchodného zákonníka.
 2. Kúpna zmluva je medzi Spoločnosťou a Zákazníkom uzatvorená v okamihu, keď Spoločnosť prijme a potvrdí objednávku Zákazníka na Tovar. Za potvrdenie objednávky sa považuje potvrdenie v listinnej podobe, prostredníctvom elektronickej pošty, odovzdaním Tovaru zákazníkovi, nebo iným preukázateľným spôsobom.
 3. Nebezpečenstvo škody na Tovare a vlastnícke právo k Tovaru prechádza na Zákazníka okamihom prevzatia Tovaru:
 1. v prevádzkarni Spoločnosti; alebo
 2. na inom mieste plnenia určenom pre dodanie tovaru v Kúpnej zmluve, bez ohľadu na skutočnosť či doručenie Tovaru zabezpečuje Spoločnosť alebo iný dopravca. Zmeniť miesto, kam má byť Tovar doručený, je Zákazník oprávnený iba v prípade, že Spoločnosti uhradí prípadné náklady, ktoré jej v tejto súvislosti vznikli; Spoločnosť v tomto prípade rovnako neodpovedá za tým spôsobené omeškanie dodania.

 1. UZATVORENIE LICENČNEJ ZMLUVY A DODANIE BALÍČKOV
 1. Predmetom Licenčnej zmluvy môže byť iba Balíček ako celok. Zákazník na základe Licenčnej zmluvy v rozsahu špecifikovanom pre konkrétny typ Balíčka, ktorý je predmetom Licenčnej zmluvy, získava:
 1. právo používať Softwarový produkt (ďalej len „Licencia“); a
 2. právo na poskytovanie Služieb v súvislosti so Softwarovým produktom, prípadne s Tovarom, na ktorom je Softwarový produkt nainštalovaný,

a to za podmienok určených v Licenčnej zmluve a za podmienky riadnej úhrady Odmeny zo strany Zákazníka.

 1. Licenčná zmluva je medzi Zákazníkom a Spoločnosťou uzatvorená až v okamihu, keď Zákazník po začatí inštalačného procesu Softwarového produktu odsúhlasí zobrazené znenie Licenčnej zmluvy. Bez odsúhlasenia znenia Licenčnej zmluvy nie je Zákazníkovi umožnená registrácia Softwarového produktu a nedôjde k uzatvoreniu Licenčnej zmluvy a tým k aktivácii Balíčka vybraného Zákazníkom.
 2. Spoločnosť sa zaväzuje poskytovať Zákazníkovi Licenciu a Služby podľa zvoleného Balíčka dohodnutého v Zmluve po celú dobu trvania Licenčnej zmluvy. Služby sú Spoločnosťou dodané okamihom ich poskytnutia Zákazníkovi.
 3. Prípadné ďalšie Služby, ktoré nie sú súčasťou Balíčka dohodnutého v Zmluve, budú Spoločnosťou poskytnuté Zákazníkovi na základe osobitnej dohody.

 1. CENA PRODUKTU A PLATOBNÉ PODMIENKY
 1. Zákazník sa zaväzuje zaplatiť Spoločnosti kúpnu cenu za dodaný Tovar, Odmenu a cenu za poskytnutie Služieb nad rozsah dohodnutý v Balíčku na základe faktúr vystavených Spoločnosťou alebo na základe splátkového kalendára dohodnutého medzi Spoločnosťou a Zákazníkom. Faktúra bude mať všetky náležitosti daňového dokladu podľa zákona č. 222/2004 Z. z., o dani z pridanej hodnoty, v znení neskorších predpisov.
 2. Zákazník je povinný uhradiť faktúry vystavené Spoločnosťou podľa predchádzajúceho odseku najneskôr v deň splatnosti uvedený na faktúre, a to bezhotovostným prevodom na bankový účet Spoločnosti uvedený na príslušnej faktúre. Faktúra sa považuje za uhradenú v okamihu, keď bola príslušná suma pripísaná na účet Spoločnosti.
 3. V prípade omeškania s úhradou splatných faktúr je Spoločnosť oprávnená požadovať od Zákazníka úroky z omeškania v zákonnej výške; právo Spoločnosti na náhradu škody tým nie je dotknuté.
 4. V prípade omeškania s úhradou splatných faktúr je Spoločnosť oprávnená zaslať Zákazníkovi upomienku, ktorou ho vyzve na zaplatenie dlžnej sumy. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade zaslania opakovanej upomienky má Spoločnosť právo si účtovať poplatok vo výške 20 EUR, a to za každú takto zaslanú opakovanú upomienku.

 1. PRÁVA A POVINNOSTI ZÁKAZNÍKA
 1. Zákazník je oprávnený Softwarový produkt používať výlučne pre svoju potrebu a iba k takým účelom, ku ktorým je určený. Zákazník smie práva, ktorá mu z Licencie vyplývajú, previesť na tretiu osobu iba na základe písomného súhlasu Spoločnosti.
 2. Zákazník je povinný oznámiť Spoločnosti bez zbytočného odkladu:
 1. Akúkoľvek zmenu svojich údajov, tzn. zmenu svojho názvu/obchodného mena, sídla/miesta podnikania, príp. v iných údajov poskytnutých Spoločnosti v súvislosti so Zmluvou nebo akoukoľvek jej zmenou alebo pri uskutočnení akejkoľvek Služby poskytovanej Spoločnosťou;
 2. zmenu kontaktnej osoby alebo zmenu alebo zánik oprávnenia určitej osoby zastupovať Zákazníka vrátane zániku alebo zmeny splnomocnení, ktoré Zákazník udelil, pokiaľ to môže mať vplyv na konanie Zákazníka so Spoločnosťou; táto povinnosť sa tiež týka prípadného oprávnenia zastupovať Zákazníka, ktoré dosiaľ nebolo zapísané do obchodného alebo iného verejného registra.
 3. Akékoľvek ďalšie skutočnosti a/alebo zmeny, o ktorých je možné dôvodne predpokladať, že môžu mať podstatný vplyv na plnenie akejkoľvek Zmluvy, alebo akejkoľvek zmeny alebo udalosti, o ktorej je možné dôvodne predpokladať, že by mohli nepriaznivo ovplyvniť schopnosť Zákazníka plniť jeho povinnosti z akejkoľvek Zmluvy voči Spoločnosti (napr. podanie návrhu na začatie konkurzného, reštrukturalizačného, exekučného konania voči Zákazníkovi atd.).
 1. Zákazník nie je oprávnený používať logo, názov, či iné údaje Spoločnosti bez predchádzajúceho písomného súhlasu Spoločnosti.

 1. KOMUNIKÁCIA SO ZÁKAZNÍKOM, DORUČOVANIE
 1. Zákazník uzatvorením Zmluvy výslovne súhlasí s tým, že je Spoločnosť oprávnená vyhotovovať a uchovávať nahrávky a telefonické hovory, prípadne akúkoľvek inú komunikáciu medzi zmluvnými stranami vzniknutú v súvislosti s poskytovaním či používaním Produktov prostredníctvom akéhokoľvek technického prostriedku,Ca to za účelom poskytovania technickej podpory a skvalitňovania Produktov. Súhlas udeľuje Zákazník dobrovoľne a to na dobu trvania akejkoľvek Zmluvy, ktorej súčasťou sú tieto VOP, a ďalších 5 rokov po jej ukončení. Zákazník súhlasí s tým, aby Spoločnosť uskutočňovala záznamy komunikácie medzi zmluvnými stranami bez ďalšieho predchádzajúceho upozornenia. Spoločnosť sa zaväzuje k ochrane zaznamenaných dát pred ich zneužitím. Právo Spoločnosti na vyhotovovanie záznamov komunikácie so Zákazníkom za účelom ochrany svojich práv nie je týmto ustanovením dotknuté.
 2. Spoločnosť je oprávnená zaslať Zákazníkovi správy či informácie, ktoré sa týkajú Zmluvy, VOP, Licenčnej zmluvy a všetkých záležitostí súvisiacich priamo či nepriamo s Produktmi Spoločnosti. Spoločnosť je oprávnená Zákazníkovi tieto správy či informácie posielať na jeho zákaznícky účet dostupný na webovom rozhraní Spoločnosti, prostredníctvom Softwarového produktu, e-mailom alebo inými technickými prostriedkami.
 3. Zákazník doručuje správy a oznámenia Spoločnosti prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb na adresu Spoločnosti, ktorá je pre tento účel uvedená na webových stránkach Spoločnosti, emailom, prípadne prostredníctvom webového rozhrania Spoločnosti alebo pomocou funkcií Softwarového produktu.
 4. Správy alebo oznámenia sa považujú za doručené v okamihu, keď sa dostanú do sféry dispozície adresáta. Pokiaľ je správa či oznámenie doručované na zákaznícky účet Zákazníka dostupný na webovom rozhraní Spoločnosti, prípadne v Softwarovom produkte Spoločnosti, platí, že bolo doručené v okamihom jeho vloženia na zákaznícky účet Zákazníka dostupný na webovom rozhraní Spoločnosti. Pokiaľ Spoločnosť doručovala Zákazníkovi správu či oznámenie na e-mail Zákazníka, považuje sa tato e-mailová správa za doručenú v okamihu, keď je riadne odoslaná z e-mailovej adresy Spoločnosti. Skutočnosť, že e-mailová správa zaslaná Zákazníkovi Spoločnosťou bola doručená napr. do nevyžiadanej pošty Zákazníka a Zákazník sa s ňou z tohto dôvodu nezoznámil, nemožno pripočítať na ťarchu Spoločnosti.
 5. Zákazník je uzrozumený so skutočnosťou, že komunikácia medzi Spoločnosťou a Zákazníkom nie je šifrovaná ani inak zabezpečená proti prístupu tretích osôb, pokiaľ Zmluva alebo tieto VOP neurčujú niečo iné. Spoločnosť v tejto súvislosti nenesie zodpovednosť za akúkoľvek ujmu vzniknutú v dôsledku neoprávneného prístupu tretej osoby k elektronickej komunikácii medzi Spoločnosťou a Zákazníkom.

 1. PRÁVA Z VADNÉHO PLNENIA, ZÁRUKA ZA AKOSŤ TOVARU
 1. Spoločnosť poskytuje na Tovar záruku za akosť v dĺžke minimálne 12 mesiacov, ktorá začína plynúť dňom prevzatia Tovaru Zákazníkom. Spoločnosť môže poskytnúť zákazníkovi na Tovar záruku za akosť dlhšiu ako 12mesiacov s ohľadom na typ Balíčka objednaného Zákazníkom.
 2. Záruka sa vzťahuje výlučne na vady materiálu a iné výrobné nedostatky Tovaru, pokiaľ boli zistené Zákazníkom v záručnej dobe a Zákazník ich v záručnej dobe uplatnil u Spoločnosti.
 3. Zákazník nemá nárok na uplatnenie práv vyplývajúcich zo záruky za akosť Tovaru v prípade, že Zákazník riadne neplní svoje záväzky voči Spoločnosti, najmä ak je v omeškaní s plnením svojich peňažných záväzkov voči Spoločnosti.
 4. Záruka za akosť Tovaru sa nevzťahuje na poškodenie Tovaru, za ktoré Spoločnosť nezodpovedá, najmä ak ide o poškodenia, ktoré vznikli:
 1. neodbornou inštaláciou, zaobchádzaním, obsluhou, alebo zanedbaním starostlivosti o Tovar;
 2. opotrebovaním spôsobeným bežným používaním Tovaru alebo mechanickým poškodením Tovaru;
 3. elektrickým prepätím (viditeľne spálené súčiastky alebo plošné spoje) s výnimkou bežných odchýlok;
 4. pokiaľ bol Tovar alebo jeho časť poškodený počítačovým vírusom;
 5. vykonaním nekvalifikovaného zásahu, zmenou parametrov Tovaru Zákazníkom či v dôsledku opravy Tovaru Zákazníkom alebo inou treťou osobou;
 6. pôsobením vyššej moci;
 7. alebo na poškodenie, na ktoré bol Zákazník pri kúpe Tovaru upozornený.
 1. Reklamáciu Tovaru je možné uplatniť telefonicky na čísle Zákazníckeho servisu,  prostredníctvom webového rozhrania Spoločnosti nebo emailom na adrese reklamace@markeeta.sk.
 2. Ak spoločnosť v rámci reklamačného konania uzná zodpovednosť za vady Tovaru, odstráni vady výmenou alebo opravou Tovaru podľa svojho uváženia.
 3. Ak bude v rámci reklamačného konania zistené, že za vadu Tovaru Spoločnosť nezodpovedá, a Zákazník bude napriek tomu trvať na odstránení vady, Spoločnosť odstráni vadu opravou alebo výmenou Tovaru a Zákazník uhradí Spoločnosti cenu opravy /nového Tovaru, ak sa strany nedohodnú inak.
 4. Spoločnosť je povinná zaoberať sa reklamáciou Zákazníka až v okamihu, keď Zákazník Spoločnosti predloží Tovar k posúdeniu reklamácie. Zákazník je povinný poskytnúť Spoločnosti všetky súčinnosť potrebnú k odstráneniu vád Tovaru.
 5. O spôsobe vybavenia reklamácie Tovaru vyrozumie Spoločnosť Zákazníka telefonicky, na zákaznícky účet Zákazníka dostupný na webovom rozhraní Spoločnosti, e-mailom nebo písomne.

 1. PRÁVA Z VADNÉHO PLNENIA SOFTWAROVÉHO PRODUKTU A ZÁRUKA ZA AKOSŤ SOFTWAROVÉHO PRODUKTU
 1. Spoločnosť poskytuje Zákazníkovi záruku za akosť na Softwarový produkt po dobu trvania Licenčnej zmluvy.
 2. Zákazník nemá nárok na uplatnenie práv vyplývajúcich zo záruky za akosť Softwarového produktu v prípade, že Zákazník riadne neplní svoje záväzky voči Spoločnosti, najmä ak je v omeškaní s plnením svojich peňažných záväzkov voči Spoločnosti.
 3. Záruka za akosť Softwarového produktu sa nevzťahuje na poškodenie, ktorá vznikla:
 1. neodborným zaobchádzaním, obsluhou, alebo zanedbaním starostlivosti o Softwarový produkt;
 2. vykonaním nekvalifikovaného zásahu, zmenou parametrov Softwarového produktu či v dôsledku opravy Softwarového produktu inou osobou než Spoločnosťou;
 3. pôsobením vyššej moci.
 1. Reklamácia vád Softwarového produktu Zákazník uplatňuje telefonicky na čísle Zákazníckeho Servisu alebo emailom na adrese reklamace@markeeta.sk.
 2. Zákazník sa zaväzuje Spoločnosti umožniť posúdenie vád Softwarového produktu. Spoločnosť sa zaväzuje vyvinúť všetko primerané úsilie k odstráneniu vád Softwarového produktu, pričom Zákazník sa zaväzuje poskytnúť k tomu Spoločnosti všetku potrebnú súčinnosť.
 3. Zmluvné strany sa dohodli, že pokiaľ bude mať Softwarový produkt vadu, Zákazník môže požadovať výlučne odstránenie vady Softwarového produktu.
 4. O spôsobe vybavenia reklamácie vyrozumie Spoločnosť Zákazníka na zákaznícky účet Zákazníka dostupný na webovom rozhraní Spoločnosti, e-mailom alebo písomne.
 1. UKONČENIE ZMLUVY
 1. Zmluvu je možné ukončiť písomnou dohodou Zmluvných strán.
 2. Ak poruší Zmluvná strana Zmluvu podstatným spôsobom, môže druhá Zmluvná strana bez zbytočného odkladu od predmetnej zmluvy odstúpiť bez toho, aby musela druhej zmluvnej strane poskytnúť lehotu na nápravu. Za podstatné porušenie povinností sa považuje také porušenie, o ktorom Zmluvná strana vedela v dobe uzatvorenia Zmluvy alebo o ňom musela alebo mala vedieť, pričom je zrejmé, že by druhá Zmluvná strana Zmluvu neuzatvorila, pokiaľ by o takom porušení vedela alebo ho predvídala, najmä (i) omeškanie Zákazníka s úhradou faktúry vystavenej na kúpnu cenu za Tovar/Odmenu alebo cenu za poskytnutie Služieb nad rámec Balíčka na základe a v súlade s podmienkami Zmluvy po dobu dlhšiu ako 30 kalendárnych dní a (ii) porušenie podmienok a rozsahu licencie k Softwarovému produktu uvedených v čl. 3.4 (neprevoditeľnosť licencie), čl. 3.5 (zákaz prevodu licencie v rámci prevodu závodu), 3.6 (zákaz zmeny a úprav Softwarového produktu) Licenčnej zmluvy. V ostatných prípadoch ide o porušenie nepodstatné.
 3. Zmluvná strana môže ďalej od Zmluvy odstúpiť bez zbytočného odkladu potom, čo zo správania druhej Zmluvnej strany nepochybne vyplynie, že poruší Zmluvu podstatným spôsobom alebo vyhlásenie, že už vzniknuté porušenie povinností nenapraví.
 4. Ak dôjde k podstatnému porušeniu Zmluvy a dotknutá Zmluvná strana nevyužije svoje právo na odstúpenie ako je uvedené vyššie, považujú Zmluvné strany také porušenie za nepodstatné. V takom prípade je dotknutá Zmluvná strana naďalej oprávnená od zmluvy odstúpiť pre nepodstatné porušenie povinností s tým, že je povinná dať porušujúcej Zmluvnej strane primeranú lehotu k náprave. Rovnako to platí aj v prípadoch, keď od začiatku ide o nepodstatné porušenie povinností.
 5. Zmluvné strany vylučujú aplikáciu ustanovenia § 345 Obchodného zákonníka.
 6. Dotknutá Zmluvná strana nie je oprávnená od Zmluvy odstúpiť v prípadoch, keď (i) k porušení povinností došlo preukázateľne v dôsledku udalosti vyššej moci, alebo (ii) dotknutá Zmluvná strana neposkytla požadovanú a dostatočnú súčinnosť druhej Zmluvnej strane, pričom toto neposkytnutie súčinnosti je v príčinnej súvislosti s porušením povinností.
 7. Odstúpenie nadobúda účinnosť dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení druhej Zmluvnej strane.
 8. V prípade odstúpenia od Kúpnej zmluvy sú strany povinné vydať si navzájom všetko, čo si už plnili. V prípade odstúpenia od Licenčnej zmluvy nie sú odstúpením dotknuté tie práva a povinnosti, ktoré zmluvným stranám vznikli do ukončenia Licenčnej zmluvy.

 1. NÁHRADA ŠKODY
 1. Každá zo Zmluvných strán je povinná uhradiť druhej Zmluvnej strane škodu (vrátane nemajetkovej), ktorá vznikla druhej zmluvnej strane porušením povinností stanovených Zmluvou alebo všeobecne záväznými právnymi predpismi. Tým nie je dotknutý bod 10.5 týchto VOP.
 2. Spoločnosť nenesie zodpovednosť za škodu, ktorá vznikla Zákazníkovi, ak Zákazník svojim zavineným konaním prispel k vzniku škody.
 3. Povinnosti nahradiť spôsobenú škodu sa Spoločnosť zbaví, ak preukáže, že jej v plnení povinnosti zo Zmluvy dočasne alebo trvale zabránila okolnosť vylučujúca zodpovednosť v zmysle ustanovení § 374 Obchodného zákonníka. Za okolnosť vylučujúcu zodpovednosť Spoločnosti je medzi stranami považovaná aj vada prostriedku komunikácie na diaľku (napr. internetové spojenie) používaného Zákazníkom či Spoločností a/alebo zlyhania ktoréhokoľvek technického prostriedku, ktoré Spoločnosť nezavinila.
 4. Spoločnosť nenesie zodpovednosť za oneskorené dodanie Produktov alebo jeho neposkytnutie z dôvodov, ktoré sú objektívne mimo jej kontrolu.
 5. Povinnosť Spoločnosti hradiť škodu vzniknutú Zákazníkovi je obmedzená maximálne do výšky ceny za Tovar bez DPH, ktorú Zákazník za jeho zaobstaranie Spoločnosti uhradil a/alebo v prípade poskytnutia Balíčka do výšky Odmeny bez DPH; to platí i pre škodu vzniknutú Zákazníkovi v dôsledku zneužitia či neoprávneného prístupu tretej osoby k EET certifikátu Zákazníka či v dôsledku toho, že nedošlo alebo došlo k chybnému prenosu dát do informačných systémov finančnej správy, pokiaľ za nich Spoločnosť zodpovedá. Spoločnosť je povinná Zákazníkovi nahradiť výlučne skutočnú škodu, nie však ušlý zisk.
 6. Vzniknutá škoda sa hradí v peniazoch.

 1. UCHOVANIE DÁT PO UKONČENÍ ZMLUVY
 1. Spoločnosť uchová a umožní Zákazníkovi prístup k dátam, ktoré Spoločnosť v rámci poskytovania Softwarového produktu Zákazníkovi pre Zákazníka spracovávala po dobu dvanástich (12) mesiacov nasledujúcich po mesiaci, za ktorý bola ešte uhradená Odmena. Po uplynutí tejto lehoty Spoločnosť dáta zlikviduje.
 2. Zákazník je povinný zabezpečiť si zálohu všetkých dát v lehote uvedenej v ods. 1 tohto článku. V prípade, že si Zákazník zálohu dát nezaistí, nezodpovedá Spoločnosť za akúkoľvek ujmu, ktorá Zákazníkovi v dôsledku likvidácie dát vznikla.

 1. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
 1. Pre prípad, že ktorékoľvek ustanovenie týchto VOP je alebo sa stane neplatným, nevymáhateľným či zdanlivým, nebude mať táto neplatnosť, nevymáhateľnosť či zdanlivosť za následok neplatnosť, nevymáhateľnosť či zdanlivosť ostatných ustanovení VOP alebo Zmluvy.
 2. Tieto VOP nadobúdajú platnosti a účinnosť dňom ich vydania.
 3. Zmluvné strany sa dohodli, že VOP môžu byť Spoločnosťou jednostranne menené alebo doplňované, a to najmä z dôvodu zmien právnych predpisov, technologických zmien ovplyvňujúcich napr. komunikáciu so Zákazníkmi a/alebo spôsob uzatvorenia, zmien a ukončení Zmluvy, ale tiež z dôvodu rozšírenia alebo zmien Produktov poskytovaných Spoločnosťou. Spoločnosť je oprávnená jednostranne zmeniť VOP vtedy, ak sa zmenili podmienky na trhu či obchodné podmienky obchodných partnerov, s ktorými Spoločnosť spolupracuje (napr. zmena dodacích podmienok prepravných spoločností atd.) a ich služieb, ktoré používa Spoločnosť pri poskytovaní plnenia Zákazníkom.
 4. Zákazník bude o zmene a/alebo doplnení VOP informovaný na webových stránkach Spoločnosti a prostredníctvom emailové správy alebo správy doručenej prostredníctvom zákazníckeho účtu Zákazníka dostupného na webovom rozhraní Spoločnosti, a to najmenej 30 dní pred účinnosťou tejto zmeny alebo doplnenia VOP. Zákazník má právo zmenu alebo doplnenie VOP odmietnuť a Zmluvu z tohoto dôvodu písomne vypovedať, a to najneskôr do dňa nadobudnutia účinnosti zmenených a/alebo doplnených VOP. Ak Zákazník nevyužije toto právo do dňa nadobudnutia účinnosti zmenených a/alebo doplnených VOP, platí, že s obsahom zmenených či doplnených VOP vyslovil súhlas.
 5. Práva a povinnosti zmluvných strán týmito VOP neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov, a to najmä Obchodným zákonníkom.
 6. Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluva sa riadi právny poriadkom slovenskej republiky. V prípade vzniku súdneho sporu sú na konanie príslušné súdy Slovenskej republiky.
 7. Zákazník uzatvorením Zmluvy udeľuje Spoločnosti súhlas so zhromažďovaním, spracovaním a použitím údajov, ktoré Spoločnosti poskytol pri uzatváraní alebo v rámci plnení Zmluvy, príp. ktoré sú Spoločnosťou zhromažďované v súvislosti s používaním Softwarového produktu Zákazníkom, a to najmä pre tieto účely:

a) účel, pre ktorý dal Zákazník výslovný súhlas,
b) akékoľvek použitie priamo súvisiace so zabezpečením riadnej funkčnosti Softwarového produktu,
c) ochrana práv a oprávnených záujmov Spoločnosti;
d) plnenie povinností Spoločnosti, ktoré jej ukladajú osobitné zákony;
e) pre vnútornú potrebu Spoločnosti, napr. za účelom zlepšovania kvality Produktov a podpory ich predaja, vytváranie analýz, štatistík, strategického plánovania alebo inovácie Produktov;
f) pre zasielanie informácii o nových Produktoch Spoločnosti alebo informácií, ktoré súvisia s ostatnými Produktmi;
g) pre obchodné účely Spoločnosti a partnerov Spoločnosti

Súhlas Zákazník udeľuje obdobie počas trvania Zmluvy a po dobu 5 rokov po jej skončení.

 1. Uzatvorením Zmluvy udeľuje Zákazník výslovný súhlas k tomu, že na účtovných dokladoch (pokladničných blokoch) generovaných Produktom môže Spoločnosť umiestňovať svoje reklamné oznámenia alebo reklamné oznámenia klientov. Súhlas je udelený na dobu trvania Zmluvy.
 2. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností zmluvné strany vyhlasujú, že Licenčnú zmluvu uzatvárajú pri svojom podnikaní ako podnikatelia, a že sa preto na Licenčnú zmluvu neuplatnia akékoľvek právne predpisy na ochranu spotrebiteľa.
 3. Zmluvné strany sa dohodli, že Spoločnosť môže akékoľvek práva a povinnosti z Licenčnej zmluvy postúpiť na tretie osoby aj bez súhlasu Zákazníka, pričom zákazník dáva na takýto postup súhlas. Zákazník môže akékoľvek svoje práva či povinnosti z Licenčnej zmluvy a/alebo Licenčnú zmluvu ako celok postúpiť alebo previesť na tretiu stranu iba s predchádzajúcim písomným súhlasom Spoločnosti.
 4. Pokiaľ ustanovenia týchto VOP akokoľvek odkazujú na jednotné číslo, zahŕňajú tieto odkazy i odkazy na číslo množné a naopak. Pojmy používané vo VOP sa významovo zhodujú s totožnými pojmami v Zmluve.


Close