Close

Pravidla spracúvania osobných údajov pre zákazníkov Spoločnosti podľa GDPR

Účelom týchto Pravidiel spracúvania osobných údajov pre zákazníkov Spoločnosti podľa GDPR (ďalej len „Pravidla“) vydané spoločnosťou MARKEETA Slovensko, s.r.o., IČO: 52346277, Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava (ďalej jen „Spoločnosť“) je poskytnúť informácie o tom, aké osobné údaje Spoločnosť (ako prevádzkovateľ) spracúva o fyzických osobách pri poskytovaní služieb, predaja tovaru v e-shope Spoločnosti a pri návštevách internetových stránok prevádzkovaných Spoločnosťou a kontaktoch s potenciálnymi zákazníkmi, k akým účelom a ako dlho Spoločnosť tieto osobné údaje v súlade s platnými právnymi predpismi spracúva, komu a z akého dôvodu ich môže odovzdať, a rovnako informovať o tom, aké práva patria fyzickým osobám v súvislosti so spracúvaním ich osobných údajov.

Tieto Pravidlá sa týkajú spracúvania osobných údajov zákazníkov Spoločnosti a primerane aj ich zástupcov či kontaktných osôb, používateľov služieb Spoločnosti, záujemcov o Služby, Softwarové produkty a Tovar (ďalej len „Produkty“) Spoločnosti a návštevníkov internetových stránok prevádzkovaných Spoločnosťou, a to vždy v rozsahu osobných údajov zodpovedajúcich ich postaveniu voči Spoločnosti.

Tieto Pravidlá sú vydané v súladu s nariadením (EU) 2016/679, o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov („nariadenia“ nebo „GDPR“) za účelom zaistenia informačnej povinnosti Spoločnosti ako prevádzkovateľa podľa čl. 13 GDPR.


 1. Kategórie osobných údajov
 1. Osobným údajom je akákoľvek informácia, ktorá sa vzťahuje k fyzickej osobe, ktorou je Spoločnosť schopná identifikovať túto fyzickú osobu. V súvislosti s poskytovaním služieb a predajom tovaru môže zo strany Spoločnosti dôjsť k spracúvaniu nasledujúcich kategórií osobných údajov.
 2. Základné osobné identifikačné údaje a kontaktné údaje

Tieto údaje sú nevyhnutné pre uzatvorenie a plnenie Zmluvy. Jedná sa najmä o:

 • meno a priezvisko
 • názov obchodnej spoločnosti
 • IČ, DIČ
 • adresa sídla alebo miesta podnikania
 • fakturačná adresa
 • dodacia adresa
 • identifikačné údaje zástupcu zákazníka alebo kontaktné osoby, ktorú zákazník určí
 • bankové spojenie
 • kontaktné telefónne číslo
 • kontaktný e-mail
 1. Údaje z komunikácie medzi Spoločnosťou a zákazníkom

Tieto údaje vznikajú pri komunikácii súvisiacej s poskytovaním Produktov Spoločnosti medzi Spoločnosťou a Zákazníkom. Týka sa to písomnej a elektronickej komunikácie so Zákazníkom a záznamov telefonických hovorov.

 1. Údaje spracúvané na základe súhlasu Zákazníka

Spracúvanie týchto údajov nie je nevyhnutné k plneniu zmluvy alebo zákonných povinností či ochranu oprávnených záujmov Spoločnosti, ale ich spracúvaním umožní Spoločnosti zlepšovať služby, zamerať sa na to, čo zákazníkov skutočne zaujíma, a prípadne zákazníkov informovať o ponukách, ktoré sú pre nich vhodné. Tieto údaje sú spracúvané len v prípade udelenia súhlasu a môžu byť spracúvané po dobu platnosti tohto súhlasu.

Ide najmä o:

 • údaje o využívaní Produktov (sú spracúvané na základe súhlasu so spracovaní osobných údajov na obchodné účely)
 • záznamy o správaní sa na internetových stránkach spravovaných Spoločnosťou získané z cookies v prípade povolenia cookies vo webovom prehliadači (sú spracúvané pre vylepšenie prevádzky internetových stránok prevádzkovaných Spoločnosťou, internetovú reklamu a v prípade súhlasu so spracúvaním osobných údajov pre obchodné účely sú tieto údaje spracúvané spoločne s ostatnými osobnými údaji pro tento účel)

 1. právne dôvody a doby spracúvania osobných údajov
 1. Rozsah spracúvaných údajov závisí na účele spracúvania. Pre niektoré účely je možné spracúvať údaje priamo na základe zmluvy, oprávneného záujmu Spoločnosti alebo na základe zákona (bez súhlasu), pre iné účely výlučne na základe súhlasu.
 2. Spracúvanie z dôvodu plnenia zmluvy, plnenie zákonných povinností a z dôvodu oprávnených záujmov Spoločnosti

Poskytnutie osobných údajov nutných pre plnenie zmluvy, plnenie zákonných povinností Spoločnosti a ochranu oprávnených záujmov Spoločnosti je povinné. Bez poskytnutia osobných údajov k týmto účelom by nebolo možné služby poskytovať. K spracúvaniu osobných údajov pre tieto účely nepotrebuje Spoločnosť súhlas. Spracúvanie z dôvodu plnenia zmluvy a plnenia zákonných povinností nie je možné odmietnuť.

Ide najmä o tieto základné čiastkové účely:

 • Zabezpečovanie prevádzky Softwarového produktu (plnenie Zmluvy)
 • poskytovanie Produktov (plnenie Zmluvy)
 • vyúčtovanie za Produkty (plnenie Zmluvy)
 • plnenie zákonných daňových povinností (plnenie zákonných povinností)
 • účely stanovené zvláštnymi zákonmi pre potreby trestného konania a pre naplnenie povinnosti súčinnosti s Políciou Slovenskej republiky a ďalšími štátnymi orgánmi (plnenie zákonných povinností)
 • prevádzkovanie kamerových a monitorovacích systémov v priestoroch Spoločnosti pre účely prevencie vzniku škody (oprávnený záujem Spoločnosti)
 • vymáhanie pohľadávok od Zákazníka a ostatné zákaznícke spory (oprávnený záujem)
 • nahrávanie a monitorovanie hovorov na zákazníckej linke (plnenie zmluvy)
 • procesy spojené s identifikáciou Zákazníka (plnenie zmluvy)
 • zabezpečenie dôkazov pre prípad nutnosti obhajoby práv Spoločnosti (oprávnený záujem Spoločnosti)
 • evidencia dlžníkov (oprávnený záujem Spoločnosti)

Osobné údaje pre tieto činnosti sú spracúvané v rozsahu nutnom pre naplnenie týchto činností a po dobu nevyhnutnú k ich dosiahnutiu alebo po dobu priamo ustanovenú právnymi predpismi. Potom sú osobné údaje vymazané či anonymizované. Základné lehoty pre spracúvanie osobných údajov sú k dispozícii nižšie.

U zákazníkov Produktov Spoločnosti, je Spoločnosť oprávnená v prípade, že majú splnené všetky svoje záväzky voči nej, spracúvať v zákaznícke databázy ich základné osobné, identifikačné, kontaktné údaje, údaje o službách a údaje z ich komunikácie so Spoločnosťou po dobu 4 rokov odo dňa ukončenia poslednej Zmluvy so Spoločnosťou.

V prípade rokovaní medzi Spoločnosťou a potenciálnym zákazníkom o uzatvorení zmluvy, ktoré nebolo zavŕšené uzatvorením zmluvy, je Spoločnosť oprávnená spracúvať poskytnuté osobné údaje po dobu 3 mesiacov od príslušného konania.

Faktúry vystavené Spoločnosťou sú v súlade s § 76 zákona č. 222/2004 Z. z., o dani z pridanej hodnoty archivované po dobu 10 rokov nasledujúcich po roku, ktorého sa týkajú.

Kamerové záznamy so značkových predajni a z priestorov Spoločnosti sú spracúvané maximálne po dobu 30 dní odo dňa vyhotovenia kamerového záznamu.

 1. Spracúvanie údajov zákazníkov služieb Spoločnosti so súhlasom pre obchodné účely

U zákazníka Produktu Spoločnosti s jeho súhlasom spracúva osobné údaje pre obchodné účely.

So súhlasom pre obchodné účely bude Spoločnosť spracúvať osobné údaje zákazníka primárne pre vytvorenie vhodnej ponuky produktov a služieb Spoločnosti alebo tretích strán a v súvislosti s oslovením zákazníka, a to telefonicky, písomne, prostredníctvom všetkých prostriedkov internetovej reklamy, prostredníctvom Softwarového produktu Spoločnosti a formou elektronickej komunikácie prostredníctvom kontaktných údajov.

Poskytnutí súhlasu na obchodné účely je dobrovoľné a zákazník ho môže kedykoľvek odvolať. Tento súhlas zostáva v platnosti po dobu využívania produktov a služieb Spoločnosti a nasledujúce 4 roky potom alebo do času, pokiaľ ho zákazník neodvolá. Pre obchodné účely môžu byť na základe súhlasu spracúvané všetky kategórie osobných údajov uvedené v časti I. tohto dokumentu (Kategórie osobných údajov), a to po dobu, po ktorú je Spoločnosť oprávnená tieto údaje evidovať pre účely poskytovania služieb, plnenia zákonných povinností a ochranu svojich oprávnených záujmov, najdlhšie však do odvolania súhlasu alebo do uplynutia doby 4 rokov odo dňa ukončenia zmluvy na služby poskytované Spoločnosťou, pokiaľ zákazník súhlas skôr neodvolá. Pokiaľ dotknutá osoba svoj súhlas odvolá, nie je tým dotknuté spracúvanie jeho osobných údajov zo strany Spoločnosti pre iné účely a na základe iných právnych dôvodov, v súladu s týmito Pravidlami spracúvania osobných údajov.

Zákazník Produktov Spoločnosti v prípade, že umožňuje využitie týchto Produktov používateľom, potvrdzuje v rámci udelenia súhlasu so spracúvaním osobných údajov pre obchodné účely, že je oprávnený súhlas ohľadom údajov vzťahujúcich sa k používateľom Produktov odlišným od zákazníka udeliť.

 1. Spracúvanie údajov dotknutých osôb, ktoré udelili súhlas s marketingovým oslovením prostredníctvom elektronického kontaktu

U subjektov, ktoré udelili súhlas s marketingovým oslovením prostredníctvom elektronického kontaktu, spracúva Spoločnosť s ich súhlasom po dobu uvedenú v súhlase kontakty, ktoré jej subjekt dá k dispozícii pre účely marketingového oslovenia s ponukou služieb a produktov Spoločnosti. Pokiaľ je tento súhlas udelený prostredníctvom internetových stránok prevádzkovaných Spoločnosťou, sú spoločne s týmito kontaktmi spracúvané i údaje z cookies Spoločnosti, ktoré sú umiestnené na internetových stránkach, na ktorých bol tento súhlas udelený, a to len v prípade, že má subjekt cookies vo webovom prehliadači povolené.

 1. Spracúvanie cookies z internetových stránok prevádzkovaných Spoločnosťou

V prípade, že má subjekt vo svojom webovom prehliadači povolené cookies, spracúva Spoločnosť o ňom záznamy správania z cookies umiestnené na internetových stránkach prevádzkovaných Spoločnosťou, a to pre účely zabezpečenia lepšieho prevádzkovania internetových stránok Spoločnosti a pre účely internetovej reklamy Spoločnosti.

 1. Informácie o právach dotknutých osôb v súvislosti so spracúvaním osobných údajov
 1. Podľa nariadenia má dotknutá osoba v prípade, že je pre Spoločnosť identifikovateľnou fyzickou osobou a preukáže Spoločnosti svoju totožnosť, nasledujúce práva.
 2. Právo na prístup k osobným údajom

Podľa čl. 15 GDPR bude mať dotknutá osoba právo na prístup k osobným údajom, ktoré zahrnuje jednak právo získať od Spoločnosti:

 • potvrdenie, či spracúva osobné údaje,
 • informácie o účeloch spracúvania, kategóriách dotknutých osobných údajov, príjemcoch, ktorým osobné údaje boli alebo budú sprístupnené, plánovanej dobe spracúvania , o existencii práva požadovať od prevádzkovateľa opravu alebo výmaz osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby alebo obmedzení ich spracúvania alebo vzniesť námietku proti tomuto spracúvaniu, právo podať sťažnosť u dozorného orgánu, o všetkých dostupných informáciách o zdroji osobných údajov, pokiaľ nie sú získané od dotknutej osoby, skutočnosti, že dochádza k automatizovanému rozhodovaniu, vrátane profilovania, o vhodných zárukách pri prenose údajov mimo EU,
 • v prípade, že nebudú nepriaznivo dotknuté práva a slobody iných osôb aj kópie osobných údajov.

V prípade opakovanej žiadosti bude Spoločnosť oprávnená za kópiu osobných údajov účtovať primeraný poplatok. Právo na potvrdenie o spracúvaní osobných údajov a na informácii bude možné uplatniť písomne na adrese sídla Spoločnosti. Právo na kópiu osobných údajov bude možné uplatniť písomne na adresu sídla Spoločnosti, za podmienky doloženia oprávnenosti uvedenej žiadosti.

 1. Právo na opravu nepresných údajov

Podľa čl. 16 GDPR bude mať dotknutá osoba právo na opravu nepresných osobných údajov, ktoré o ňom bude Spoločnosť spracúvať. Zákazník Spoločnosti, má rovnako povinnosť oznamovať zmeny svojich osobných údajov a doložiť, že k takej zmene došlo. Zároveň je povinný poskytnúť Spoločnosti súčinnosť, ak bude zistené, že osobné údaje, ktoré o ňom Spoločnosť spracúva, nie sú presné. Opravu uskutoční Spoločnosť bez zbytočného odkladu, vždy však s ohľadom na dané technické možnosti. Žiadosť o opravu osobných údajov je možné podať písomne na adresu sídla Spoločnosti, za podmienky doloženia oprávnenosti uvedenej žiadosti.

 1. Právo na výmaz

Podľa čl. 17 GDPR bude mať dotknutá osoba právo na výmaz osobných údajov, ktoré sa ho týkajú, pokiaľ Spoločnosť nepreukáže oprávnené dôvody pre spracúvanie týchto osobných údajov. Spoločnosť má nastavené mechanizmy pre zabezpečenie automatickej anonymizácie či výmazu osobných údajov v prípade, že už nie sú potrebné k účelu, pre aký boli spracúvané. Pokiaľ sa dotknutá osoba domnieva, že nedošlo k výmazu jej osobných údajov, môže sa písomne obrátiť na adresu sídla Spoločnosti.

 1. Právo na obmedzenie spracúvania

Podľa čl. 18 GDPR bude mať dotknutá osoba do doby vyriešenia podnetu právo na obmedzenie spracúvania, pokiaľ bude popierať presnosť osobných údajov, dôvody ich spracúvania alebo pokiaľ podá námietku proti ich spracúvaniu, a to písomne na adresu sídla Spoločnosti.

 1. Právo na oznámenie opravy, výmazu alebo obmedzenia spracúvania

Podľa čl. 19 GDPR bude mať dotknutá osoba právo na oznámení že zo strany Spoločnosti v prípade opravy, výmazu alebo obmedzenia spracúvania osobných údajov. Ak dôjde k oprave alebo výmazu osobných údajov, bude Spoločnosť informovať jednotlivých príjemcov, s výnimkou prípadu, keď sa to ukáže ako nemožné alebo to vyžaduje neprimerané úsilie.

 1. Právo na prenositeľnosť osobných údajov

Podľa čl. 20 GDPR bude mať dotknutá osoba právo na prenositeľnosť údajov, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytli prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte, a právo požiadať Spoločnosť o odovzdanie týchto údajov inému prevádzkovateľovi.

Pokiaľ Spoločnosti v súvislosti so zmluvou o poskytovaní služieb alebo na základe súhlasu poskytne dotknutá osoba osobné údaje a ich spracúvanie sa uskutočňuje automatizovane, má právo od Spoločnosti získať také údaje v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Ak to bude technicky uskutočniteľné, je možné údaje odovzdať i subjektu určenému prevádzkovateľom, ak bude riadne určená osoba konajúca za príslušného prevádzkovateľa a bude možné ju autorizovať.

V prípade, že by výkonom tohto práva mohlo dôjsť k nepriaznivému dotknutiu práv a slobôd tretích osôb, nebude možné žiadosti dotknutej osoby vyhovieť. Žiadosť je možné poslať písomne na adresu sídla Spoločnosti po doložení oprávnenosti požiadavky.

 1. Právo vzniesť námietku proti spracovaniu osobných údajov

Podľa čl. 21 GDPR bude mať dotknutá osoba právo vznieť námietku proti spracúvaniu jeho osobných údajov z dôvodu oprávneného záujmu Spoločnosti.

V prípade, že Spoločnosť nepreukáže, že existuje závažný oprávnený dôvod pre spracúvanie, ktorý prevažuje nad záujmami alebo právami a slobodami dotknutej osoby, Spoločnosť spracúvanie na základe námietky ukončí bez zbytočného odkladu. Námietku je možné poslať písomne na adresu sídla Spoločnosti.

 1. Právo na odvolanie súhlasu so spracúvaním osobných údajov

Súhlas so spracúvaním osobných údajov pre obchodné účely je možné kedykoľvek odvolať. Odvolanie je potrebné uskutočniť výslovným, zrozumiteľným a určitým prejavom vôle, a to buď písomne na adresu sídla Spoločnosti alebo prostredníctvom Softwarového produktu.

Spracúvaniu osobných údajov z cookies je možné zamedziť nastavením webového prehliadača.

Tieto Pravidlá nadobúdajú činnosť dňa 10.10.2019


Close