Close

Licenčná zmluva a zmluva o poskytovaní služieb

(ďalej len „Licenčná zmluva“)

 1. DEFINÍCIE A VÝKLAD POJMOV
 1. Zákazník je akékoľvek obchodná spoločnosť alebo fyzická osoba - podnikateľ, ktorá si zakúpila a/alebo používa Tovar a/alebo Softwarový produkt a/alebo Služby Spoločnosti. Pre vylúčenie všetkých pochybností platí, že každá osoba, ktorá sa v komunikácii so Spoločnosťou identifikuje pod svojím IČO, považuje sa za podnikateľa v zmysle zákona č. 513/1991 Zb. obchodný zákonník (ďalej len „Obchodný zákonník“).
 2. Spoločnosť je obchodná spoločnosť MARKEETA Slovensko, s.r.o., IČO: 52346277, Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava.
 3. Softwarový produkt je súbor softwarového vybavenia zahŕňajúci software Spoločnosti a ďalej všetky doterajšie aktualizácie a doplnky, ktoré boli Spoločnosťou Zákazníkovi poskytnuté k pôvodnému Softwarovému produktu. Softwarový produkt nie je predmetom kúpy, poskytované je výlučne iba právo k jeho používaniu – licencia.
 4. Tovar je akýkoľvek hardware dodaný Spoločnosťou Zákazníkovi.
 5. Služby sú služby poskytované Spoločnosťou v súvislosti s Tovarom, alebo so Softwarovým produktom.
 6. Produkt je súhrnný pojem pre Softwarový produkt, Tovar a Služby Spoločnosti.
 7. Balíček je súhrnný pojem pro Softwarový produkt s danou úrovňou funkcionalít a Služieb, ktoré Spoločnosť poskytuje Zákazníkovi v súvislosti s používaním Softwarového produktu alebo Tovaru, na ktorom je Softwarový produkt používaný. Špecifikácia (obsah) jednotlivých Balíčkov je uvedená na webových stránkach Spoločnosti.
 8. Odmena je odmena za používanie Balíčkov Zákazníkom plynúca z uzatvorenej Licenčnej zmluvy.
 9. Zmluva je zmluva uzatvorená medzi Spoločnosťou a Zákazníkom upravujúca práva a povinnosti zmluvných strán vzniknutých v súvislosti s dodávkou a používaním Produktov. Zmluvou sa vždy rozumie Kúpna zmluva a / nebo Licenčná zmluva a zmluva.
 10. Kúpna zmluva je zmluva uzatvorená medzi Spoločnosťou a Zákazníkom upravujúca práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti dodávkou Tovaru.
 11. Licenčná zmluva a zmluva o poskytovaní služieb (ďalej len „Licenčná zmluva“) je zmluva uzatvorená medzi Spoločnosťou a Zákazníkom, na základe ktorej je Zákazníkovi poskytnuté právo používať Balíček.
 12. Obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) sú obchodné podmienky, ktoré sa v zmysle § 273 a násl. Obchodného zákonníka stávajú neoddeliteľnou súčasťou akejkoľvek Zmluvy uzatvorenej medzi Spoločnosťou a Zákazníkom na dodávku Produktov a upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vzniknutých v súvislosti s dodávkou a používaním Produktov.
 13. Zmluvnými stranami sú Spoločnosť na strane jednej a Zákazník na strane druhej.
 14. Obdobie znamená dobu, na ktorú je uzatvorená Licenčná zmluva.

 1. PREDMET ZMLUVY
 1. Spoločnosť sa zaväzuje poskytnúť Zákazníkovi odplatne v rámci zákazníkom zvoleného Balíčka
 1. oprávnenie k výkonu práva použiť Softwarový produkt v rozsahu a za podmienok tejto Licenčnej zmluvy (ďalej len „licencie“) a
 2. Služby súvisiace so Softwarovým produktom prípadne Tovarom, na ktorom je Softwarový produkt používaný.
 1. Zákazník sa zaväzuje Spoločnosti za poskytnutie plnenia špecifikovaného v článku 2.1 tejto Licenčnej zmluvy uhradiť Odmenu.

 1. VLASTNÍCKE PRÁVO A PRÁVO DUŠEVNÉHO VLASTNÍCTVA
 1. Softwarový produkt a jeho aktualizácie podľa tejto Licenčnej zmluvy je predmetom autorskoprávnej ochrany podľa autorského zákona.
 2. Spoločnosť vyhlasuje, že Softwarový produkt a jeho prípadné ďalšie verzie (upgrade) nemajú žiadne právne vady, že nie sú zaťažené právami tretích osôb týkajúcich sa najmä vlastníckeho práva a práv duševného vlastníctva a že Spoločnosť je v celom rozsahu oprávnená k výkonu majetkových práv k Softwarovému produktu a jeho prípadným ďalším verziám (upgrade) a je oprávnená uzavrieť so Zákazníkom túto Licenčnú zmluvu.
 3. Spoločnosť poskytuje Zákazníkovi po dobu trvania tejto Licenčnej zmluvy nevýhradnú, neprevoditeľnú licenciu, k výkonu práv spojených so Softwarovým produktom (a jeho prípadných ďalších verzií (upgrade). Účelom použitia je zabezpečenie elektronickej evidencie pokladničných transakcii a dát Zákazníka na Tovare a v rámci cloudového úložiska. Toto oprávnenie začne platiť odo dňa uzatvorenia tejto Licenčnej zmluvy.
 4. Zákazník nie je oprávnený Softwarový produkt poskytnúť žiadnej tretej osobe, a to ani sčasti, ani nie oprávnený licenciu postúpiť žiadnej tretej osobe.
 5. Zákazník je oprávnený previesť licenciu v rámci prevodu podniku nebo časti podniku, len s predchádzajúcim písomným súhlasom Spoločnosti.
 6. Zákazník nie je oprávnený  Softwarový produkt akokoľvek meniť, upravovať ani ho zapracovávať či spájať s iným autorskoprávnym dielom alebo software.
 7. Spoločnosť je povinná odškodniť Zákazníka voči všetkým nárokom tretích strán vyplývajúcim z porušenia autorských práv, ktoré súvisia s použitím Softwarového produktu alebo jeho časti, a to za predpokladu že:
 1. Zákazník bez zbytočného odkladu informuje Spoločnosť o všetkých nárokoch, ktoré vyplývajú z takého porušenia;
 2. Zákazník poskytne Spoločnosti všetky informácie, ktoré môže Spoločnosť v rámci právnych opatrení rozumne považovať za významné, s výnimkou informácii, ktoré sú chránené príslušnými právnymi predpismi alebo povinnosťou mlčanlivosti Zákazníka;
 3. Spoločnosť vystupuje pred súdom či v inom podobnom konaní ako vedľajší účastník (intervenient) a koná v prospech Zákazníka na súdu alebo iného orgánu v súladu s platnými procesnými predpismi a v rozsahu povolenom procesnými predpismi (napr. § 81 a nasl. zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok v znení neskorších predpisov);
 4. Zákazník nepripúšťa žiadny taký nárok, nebude súhlasiť s dohodou o urovnaní alebo neuskutočni žiadne platby vo vzťahu k takému nároku bez predchádzajúco písomného súhlasu Spoločnosti.
 1. Povinnosť Spoločnosti nahradiť škodu vzniknutú Zákazníkovi porušením povinnosti Spoločnosti vyplývajúcej z Licenčnej zmluvy je obmedzená maximálne do výšky Odmeny bez DPH za Obdobie, v ktorom došlo k porušeniu takej povinnosti. Spoločnosť je povinná Zákazníkovi nahradiť iba skutočnú škodu, nie ušlý zisk.
 2. Spoločnosť je ďalej povinná podľa svojho uváženia (bez toho, aby tým vznikli Zákazníkovi akékoľvek náklady), získať licenciu od držiteľa práv, ktoré sú údajným predmetným Softwarovým produktom alebo jeho časťou porušované, nahradiť alebo upraviť Softwarový produkt alebo jeho časť tak, aby už ďalej takéto práva neboli porušované, alebo brániť Zákazníka proti nároku, ktorý vyplýva z porušenia tohto práva; alebo, ak sú také prostriedky neprimerané či nevýhodné, môže Zákazník požadovať od Spoločnosti vrátenie Odmeny za licenciu v pomernej časti v závislosti na dĺžke doby používania Softwarového produktu v pomere k dohodnutej dobe, na ktorú je licencia poskytnutá.
 3. V prípade nefunkčnosti Softwarového produktu je Zákazník oprávnený sa obrátiť na Spoločnosť v rámci telefonickej, emailovej alebo webovej podpory. Reklamačné konanie a práva z vadného plnenia upravujú VOP.

 1. POSKYTOVANIE SLUŽIEB

4.1        Spoločnosť poskytuje na základe Licenčnej zmluvy Služby, ktoré sú špecifikované v rámci jednotlivých Balíčkov.

 1. DOBA TRVANIA LICENČNEJ ZMLUVY A UKONČENIE LICENČNEJ ZMLUVY
 1. Táto Licenčná zmluva nadobúda platnosť a účinnosti v momente, keď Zákazník po zahájení registračného procesu odsúhlasí zobrazené znenie Licenčnej zmluvy vzťahujúce sa k Softwarovému produktu a VOP.
 2. Licencia podľa Licenčnej zmluvy je Zákazníkovi poskytovaná ako časovo obmedzená, a to na Obdobie dohodnuté v Zmluve. Pokiaľ sa Zmluvné strany nedohodnú inak, po uplynutí dohodnutého Obdobia podľa tohto článku sa licencia automaticky predlžuje o ďalšie Obdobie, za predpokladu, že Zákazník uhradí Spoločnosti Odmenu za nasledujúce obdobie za podmienok podľa čl. 5.2 tejto Licenčnej zmluvy. K predĺženiu doby trvania Licenčnej zmluvy o ďalšie Obdobie môže prísť aj opakovane. Ak Zákazník neuhradí Odmenu za nasledujúce Obdobie podľa predchádzajúcej vety, poskytne Spoločnosť Zákazníkovi dodatočnú lehotu na úhradu Odmeny. Do času uhradenia Odmeny počas plynutia náhradnej lehoty je Spoločnosť oprávnená k pozastaveniu účinnosti Licenčnej zmluvy a ďalej je oprávnená pozastaviť poskytovanie Služieb.
 3. Ak  Zákazník neuhradí Odmenu za nasledujúce Obdobie ani v náhradnej lehote, Licenčná zmluva zaniká a Zákazník nie ďalej oprávnený používať Softwarový produkt, ako ani súvisiace Služby, resp. Spoločnosť je oprávnená zamedziť Zákazníkovi používanie Softwarového produktu, a zároveň je oprávnená zastaviť poskytovanie Služieb.
 4. Túto Licenčnú zmluvu je možné ukončiť písomnou dohodou Zmluvných strán.
 5. Ak Zmluvná strana poruší Licenčnú zmluvu podstatným spôsobom, môže druhá Zmluvná strana bez zbytočného odkladu od Licenčnej zmluvy odstúpiť. Za podstatné porušenie povinností sa považuje (i) porušenie, o ktorom Zmluvná strana vedela v čase uzatvorenia Licenčnej zmluvy alebo o ktorom musela alebo mala vedieť, pričom je zrejmé, že by druhá Zmluvná strana Licenčnú zmluvu neuzatvorila, pokiaľ by o takom porušení vedela alebo ho predvídala, (ii) omeškanie Zákazníka s úhradou Odmeny dlhšie ako 30 kalendárnych dní a (v) ak Zákazník poruší podmienky a rozsah licencie k Softwarovému produktu. V ostatných prípadoch, ak nie je v Licenčnej zmluve uvedené inak, sa má za to, že ide o porušenie nepodstatné.
 6. Zmluvná strana tiež môže od Licenčnej zmluvy odstúpiť bez zbytočného odkladu potom, ako z konania druhej Zmluvnej strany nepochybne vyplynie, že poruší Licenčnú zmluvu podstatným spôsobom alebo vyhlási, že už vzniknuté porušenie povinností nenapraví.
 7. Ak dôjde k podstatnému porušení Licenčnej zmluvy a dotknutá Zmluvná strana nevyužije svoje právo k odstúpeniu ako je uvedené vyššie, považujú Zmluvné strany také porušenie za nepodstatné. V takom prípade je dotknutá Zmluvná strana naďalej oprávnená od Licenčnej zmluvy odstúpiť pre nepodstatné porušenie povinností s tým, že je povinná dať porušujúcej Zmluvnej strane primeranou lehotu k náprave. Rovnako platí aj v prípadoch, kedy ide od počiatku o nepodstatné porušenie povinností.
 8. Zmluvné strany vylučujú aplikáciu ust. § 436 Obchodného zákonníka.
 9. Dotknutá Zmluvná strana nie je oprávnená od Licenčnej zmluvy odstúpiť v prípadoch, keď (i) k porušeniu povinností došlo preukázateľne v dôsledku udalosti vyššej moci, nebo (ii) dotknutá Zmluvná strana neposkytla požadovanú a dostatočnú súčinnosť druhej Zmluvnej strane, pričom toto neposkytnutie súčinnosti je v príčinnej súvislosti s porušením povinností.
 10. Odstúpenie nadobúda účinnosť dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení druhej Zmluvnej strane.

 1. ODMENA A PLATOBNÉ PODMIENKY
 1. Spoločnosť si vyhradzuje právo jednostranne meniť výšku Odmeny, a to oznámením zaslaným Zákazníkovi aspoň 3 mesiace pred účinnosťou zmeny výšky Odmeny, a to na zákaznícky účet Zákazníka dostupný na webovom rozhraní Spoločnosti. Zákazník je v takom prípade oprávnený Licenčnú zmluvu písomne vypovedať do 30 dní od doručenia oznámenia o zmene Odmeny. Výpovedná doba je dvojmesačná, pričom počas jej plynutia platí zákazník Odmenu v pôvodnej výške. Ak zákazník nevypovie Licenčnú zmluvu podľa tohto odseku, nadobúda zmena Odmeny účinnosť odo dňa avizovaného v oznámení Spoločnosti o zmene výšky Odmeny.

 1. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
 1. Pre prípad, že ktorékoľvek ustanovenie tejto Licenčnej zmluvy je alebo sa stane neplatným, nevymáhateľným či zdanlivým, nebude mať táto neplatnosť, nevymáhateľnosť či zdanlivosť za následok neplatnosť, nevymáhateľnosť či zdanlivosť ostatných ustanovení Licenčnej zmluvy.
 2. Práva a povinnosti zmluvných strán touto Licenčnou zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami VOP, ďalej príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka, autorského zákona a ďalších právnych predpisov.
 3. Zmluvné strany sa dohodli, že táto Licenčná zmluva sa riadi právny poriadkom slovenskej republiky. V prípade vzniku sporu bude daná právomoc slovenského súdu.
 4. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností zmluvné strany vyhlasujú, že Licenčnú zmluvu uzatvárajú pri svojom podnikaní ako podnikatelia, a že sa preto na Licenčnú zmluvu neuplatnia akékoľvek právne predpisy na ochranu spotrebiteľa.
 5. Zmluvné strany sa dohodli, že Spoločnosť môže akékoľvek práva a povinnosti z Licenčnej zmluvy postúpiť na tretie osoby aj bez súhlasu Zákazníka, pričom zákazník dáva na takýto postup súhlas. Zákazník môže akékoľvek svoje práva či povinnosti z Licenčnej zmluvy a/alebo Licenčnú zmluvu ako celok postúpiť alebo previesť na tretiu stranu iba s predchádzajúcim písomným súhlasom Spoločnosti.

                


Close